Služby VP-Radon

Měření radonu ve stavbách

Měření provádíme na základě povolení SÚJB (viz www.sujb.cz) v oddíle Radiační ochrana - Subjekty s povolením k vybraným činnostem, dle metodiky SÚJB - měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, duben 2012.

Měření OAR

V novostavbách
Měřením OAR je kontrolován dodavatel stavby tam, kde byla realizována protiradonová opatření, jestli byla opatření realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě. Takovou kontrolu požaduje i ČSN.
Při změně dokončené stavby
Změna dokončení stavby je podle §2 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve změně pozdějších předpisů stavbou, na kterou se vztahují všechny požadavky uvedeného zákona, včetně požadavku na ochranu proti radonu změnou dokončené stavby je nástavba, přestavba nebo stavební úprava, při které se zachová vnější půdorys i výškové ohraničení stavby, včetně zateplení pláště budovy, změně dispozic místností, výměny oken atd.
Při koupi nemovitosti
V zájmu každého vlastníka a uživatele stavby je znát a popř. aktivně ovlivňovat koncentraci radonu v obytném prostoru. Výsledky měření by měly odpovídat aktuálním.
Podle 821 vyhlášky č. 3/2008 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že v případě výskytu radonu se cena stavby se stavebním povolením vydaným do 28. 2. 1991 po odečtení opotřebení snižuje o 7 %.

Způsob měření

Měření je zpravidla týdenní. Pobytové místnosti se osadí dvojicí elektretových dozimetrů osazených v ionizační komoře. Hodnota OAR je po přepočtu indikována poklesem napětí dozimetru, kromě OAR je změřen i příkon fotonového dávkového ekvivalentu, který indikuje, zda je uživatel stavby vystaven zevnímu záření gama, které pochází z použitého stavebního materiálu. Ve stavbách s režimním provozem je použit monitor. Směrná hodnota pro OAR pro novostavby je dle §95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 200 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu 0,5 µSv/h.

Směrná hodnota pro OAR pro již dokončené stavby je dle §95 odst. vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č 499/2005 Sb. 400 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu 1,0 µSv/h.

SÚJB považuje v objektech určených pro bydlení za nepřijatelnou koncentraci radonu převyšující 1000 Bq/m 3 a doporučuje její snížení pomocí opatření dle ŠSK 730601 Ochrana staveb.

Měření radonu v půdě

Radonový index pozemku stanovujeme v půdorysu stavby dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. a metodiky měření a vyhodnocení indexu parcely, Praha 2004.
Podle §6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve znění pozdějších předpisů je každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. V případě radonového indexu pozemku středního a vysokého je dodavatel stavby při použití ochrany proti radonu po dokončení stavby povinen zajistit požadavky uvedené v § 95 odst. 4. vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. - za standardního užívání stavby hodnotu pod 200 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu pod 0,5 µSv/h.
Radon uvolněný ze zrn zvětralé horniny nebo půdy migruje za normálních podmínek směrem k povrchu, kde je volně rozptylován do atmosféry. Jiná situace nastává, když je tato přirozená cesta porušena základy obsaženého mezi zrny zvětralé horniny nebo půdy v podloží. Tzn., že má nižší hustotu. Při rozhraní objektu a podloží vzniká tlakový gradient, který vlivem konvektivního proudění směruje dovnitř stavebního objektu. Objekt tak „nasává“ radon z podloží a komínovým efektem do objektu proniká.
Pouze kvalitně položená a dimenzovaná protiradonová izolace spolu se systémy odvětrávání objektu může této situaci zabránit. Stupeň protiradonových opatření se odvíjí od kategorie radonového indexu pozemku.
Pro předběžné zjištění radonového indexu lokalit jsou zpracovány mapy radonového indexu v měřítku 1 : 50 000. Tyto mapy jsou pro stavebníka orientační a nenahrazují radonový index konkrétní stavební parcely.

Způsob měření

RIP (radonový index pozemku) se stanovuje minimálně z 15 odběrových sond v půdorysu stavby. Vzorky půdního plynu jsou odebírány ze sond hlubokých 1,0 m a přímo na místě analyzovány v přístroji LUK. Přístroj pracuje na principu scintilačního detektoru Lucasova typu s výměnnými scintilačními vložkami pro každé měření. Pro stanovení plynopropustnosti zemin jsou odebírány 2 vzorky zemin z hloubky 1,0 m.

Výsledkem měření je odborný posudek, ve kterém jsou zpracovány výsledky měření na lokalitě spolu s plynopropustností vzorků zemin. V posudku je uveden stupeň radonového indexu stavebního pozemku na základě 3. kvartiku OAR v Bq/m3 - RIP a doporučena dle ČSN 73 0601 ochrana proti radonu.
Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku:

Radonový index pozemku Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (OAR) [kBqm 3]
Nízký < 30 < 20 < 10
Střední 30 ≤ c a < 100 20 ≤ c a < 70 10 ≤ c a < 30
Vysoký c a > 100 c a > 70 c a 30
nízká střední vysoká
plynopropustnost zemin